OSTRZEŻENIE RYZYKA OSTRZEŻENIE i oświadczenie o ujawnieniu informacji o ryzyku:

Informacje i usługi na stronach internetowych TRADE-REX są przeznaczone dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników. Jednakże oferty, które użytkownik znajduje na stronach internetowych TRADE-REX, nie są wyraźnie skierowane do osób w krajach, które zabraniają udostępniania lub dostępu do treści tam zamieszczonych, w szczególności do osób z USA w rozumieniu rozporządzenia S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku lub do użytkowników Internetu w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanadzie i Japonii. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń przed wejściem na strony internetowe.

W szczególności TRADE-REX zwraca uwagę na szczególnie wysokie ryzyko związane z transakcjami z warrantami, instrumentami pochodnymi i pochodnymi instrumentami finansowymi. Obrót warrantami lub instrumentami pochodnymi jest terminową transakcją finansową. Znaczne możliwości są kompensowane przez odpowiednie ryzyka, co może skutkować nie tylko całkowitą utratą zaangażowanego kapitału, ale również stratami przekraczającymi ten poziom. Z tego powodu tego typu transakcje wymagają dogłębnej znajomości tych produktów finansowych, rynków papierów wartościowych, technik i strategii obrotu papierami wartościowymi. W związku z tym należy zawsze liczyć się z poradą niezależnego doradcy finansowego. O ile TRADE-REX udostępnia na swoich stronach internetowych informacje giełdowe lub ekonomiczne, ceny, indeksy, ceny, wiadomości, dane rynkowe, jak również inne ogólne informacje rynkowe, służą one wyłącznie jako informacja i wsparcie dla Państwa niezależnych decyzji inwestycyjnych. Nawet jeśli TRADE-REX dokładnie sprawdza wszystkie zintegrowane informacje, TRADE-REX nie gwarantuje poprawności, kompletności ani aktualności treści. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie dokładności, kompletności i aktualności tych danych. Dotyczy to w szczególności, choć nie wyłącznie, danych o kursie pochodzących ze źródeł osób trzecich.

Informacje te nie stanowią zaproszenia do nabywania, posiadania lub zbywania papierów wartościowych i pochodnych produktów finansowych i nie tworzą indywidualnego stosunku doradczego lub informacyjnego. Nie są to porady prawne, podatkowe ani inne i nie mogą zastąpić takich porad. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych użytkownik powinien był dokładnie zapoznać się z możliwościami i ryzykiem inwestycji. Pozytywne wyniki produktu finansowego w przeszłości w żaden sposób nie mogą być traktowane jako wskaźnik przyszłych zwrotów. TRADE-REX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone informacje, które TRADE-REX uzna za wiarygodne, za przekazane sugestie handlowe i za ich kompletność. Czytelnicy i uczestnicy wydarzeń multimedialnych, takich jak seminaria internetowe, seminaria internetowe, seminaria, prezentacje dla przedsiębiorców lub wykłady, którzy podejmują decyzje inwestycyjne lub dokonują transakcji na podstawie opublikowanych treści, działają wyłącznie na własne ryzyko. TRADE-REX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron ponoszą ich operatorzy. Wszelka odpowiedzialność TRADE-REX za zawartość tych stron internetowych jest wykluczona w zakresie dozwolonym przez prawo.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEZ SZKOLENIE LUB PRZEWOŹNIKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘBIORCZEGO Przed dokonaniem obrotu akcjami, a w szczególności produktami lewarowanymi, kontraktami terminowymi, CFD, Forex i podobnymi, należy zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z tymi transakcjami. Duża dźwignia finansowa związana z obrotem takimi produktami oznacza, że ryzyko jest również wyższe w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Dźwignia finansowa (lub handel marżami) może działać na Twoją niekorzyść, co prowadzi do znacznych strat, jak również pracować dla Ciebie, co prowadzi do znacznych zysków. Dotychczasowe sukcesy w handlu tego typu inwestycjami nie są gwarancją przyszłego sukcesu. TRADE-REX oferuje tylko materiały informacyjne i nie zaleca żadnych działań. Nie udzielamy żadnych porad dotyczących Twoich transakcji! Sukcesy inwestycyjne z przeszłości nie gwarantują sukcesu w przyszłości. Każdy inwestor jest odpowiedzialny za właściwe opodatkowanie! Obrót depozytem zabezpieczającym niesie ze sobą wysokie ryzyko i nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Wysoka dźwignia finansowa może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie, zwiększając szybkość, z jaką pojawiają się zyski i straty. Oznacza to, że inwestor powinien bardzo dokładnie monitorować swoje pozycje – do wyłącznej odpowiedzialności klienta należy monitorowanie swoich transakcji. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, doświadczenie finansowe i apetyt na ryzyko. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących strategii, analiz lub informacji oferowanych przez TRADE-REX, prosimy o zwrócenie się do niezależnego doradcy finansowego.

Zawsze istnieje związek między wysokim zyskiem z kapitału a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji na rynku lub spekulacji handlowych, które mogą generować niezwykle wysokie zyski, jest również narażony na wysokie ryzyko. Tylko nadwyżki środków powinny być narażone na ryzyko handlowe, a każdy, kto ich nie posiada, nie powinien uczestniczyć w handlu lewarowanymi produktami, kontraktami terminowymi, kontraktami CFD, produktami Forex itp. Obrót kontraktami walutowymi i futures lub CFD na depozycie zabezpieczającym wiąże się z ogromnym ryzykiem straty i dlatego nie jest odpowiedni dla każdego inwestora! TRADE-REX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zyski. W razie dalszych pytań dotyczących niniejszego dokumentu zawierającego informacje na temat ryzyka należy zwrócić się do niezależnego doradcy finansowego lub odpowiedniego organu. Odpowiedzialność Jeżeli użytkownicy zamieszczają treści na komentarzach, forach dyskusyjnych, tzw. strumieniach, czatach lub blogach i udzielają w nich porad lub wskazówek inwestycyjnych, za treści te odpowiadają wyłącznie zainteresowani użytkownicy. TRADE-REX dostarcza tylko medium technicznie i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, poprawność i wiarygodność tych treści. W szczególności TRADE-REX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku oparcia się na takich informacjach. Jeżeli użytkownik poniesie szkodę w wyniku utraty danych, TRADE-REX nie ponosi za to odpowiedzialności, niezależnie od udziału, o ile szkody te zostałyby uniknięte przez odpowiednią, regularną i kompletną kopię zapasową wszystkich istotnych danych użytkownika. Ponadto, TRADE-REX, jego przedstawiciele prawni i przedstawiciele zastępczy ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku szkody na życiu, ciele lub zdrowiu lub w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne), tzn. zobowiązań, których wypełnienie jest istotne dla właściwego wykonania umowy i na których spełnieniu użytkownik może regularnie polegać i których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy. TRADE-REX odpowiada ponadto za szkody wynikające z braku gwarantowanych właściwości, jak również za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez TRADE-REX, jego przedstawicieli prawnych lub osoby zastępcze. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych (patrz punkt 16.3), TRADE-REX ponosi odpowiedzialność za dające się przewidzieć szkody typowe dla umowy tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane zwykłym niedbalstwem, chyba że roszczenia klienta o odszkodowanie opierają się na szkodach na życiu, ciele lub zdrowiu. Dalsze roszczenia odszkodowawcze użytkownika są wykluczone. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone. W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszego zastrzeżenia prosimy o kontakt z nami lub o kontakt z odpowiednim biurem. Wyłączenie odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju analizy Zawartość niniejszej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny i nie uwzględnia szczególnych uwarunkowań odbiorcy. Nie stanowią one niezależnej analizy finansowej ani doradztwa finansowego lub inwestycyjnego. Treści tej strony internetowej nie należy rozumieć jako oferty lub zaproszenia do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub czegokolwiek innego. Inwestorzy powinni zasięgnąć niezależnej i profesjonalnej porady oraz wyciągnąć własne wnioski dotyczące stosowności transakcji, w tym jej korzyści ekonomicznych i ryzyka. Oceny, szacunki i prognozy zawarte w niniejszym artykule odzwierciedlają jedynie subiektywną opinię danego autora lub źródła przytoczonego w każdym przypadku. TRADE-REX nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bez względu na przyczynę prawną, za dokładność, aktualność i kompletność przekazanych informacji.